پروژه های در حال تحقیق و بررسی شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران

نام شرکت خط تولیدی ظرفیت تولید محل اجرای پروژه
ذوب آهن شمس تبریزاحیای مستقیم به روش میدرکس۱۵۰۰۰۰۰ تن در سالآذربایجان شرقی - عجب شیر- شهرک صنعتی خضرلو
ذوب آهن شمس تبریزگازهای صنعتی۱۰۰۰۰ متر مکعب نرمال در ساعتآذربایجان شرقی - عجب شیر- شهرک صنعتی خضرلو
نام شرکت خط تولیدی ظرفیت تولید محل اجرای پروژه
شرکت آهن و فولاد سبلانکنسانتره سنگ آهن۱۰۰۰۰۰۰ تن در سالاردبیل-کیلومتر ۱۵ جاده مشکین شهر
شرکت آهن و فولاد سبلاناحیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی۴۰۰۰۰۰ تن در سالاردبیل-کیلومتر ۱۵ جاده مشکین شهر
شرکت آهن و فولاد سبلانواحد تولید فولاد ۵۰۰۰۰۰ تن در سالاردبیل-کیلومتر ۱۵ جاده مشکین شهر
شرکت آهن و فولاد سبلانواحد نورد گرم۵۰۰۰۰۰ تن در سالاردبیل-کیلومتر ۱۵ جاده مشکین شهر
نام شرکت خط تولیدی ظرفیت تولید محل اجرای پروژه
شرکت آذر فولاد صائب آذربایجانآهک و سیلیس هیدراته-آذربایجان شرقی - عجب شیر- شهرک صنعتی خضرلو
نام شرکت خط تولیدی ظرفیت تولید محل اجرای پروژه
مجتمع فولاد زنوزکارخانه تفکیک هوا برای تولید اکسیژن۴۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعتآذربایجان شرقی - کیلومتر ۱۴ شهرستان زنوز
مجتمع فولاد زنوزاحیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی۴۰۰۰۰۰ تن در سالآذربایجان شرقی - کیلومتر ۱۴ شهرستان زنوز
مجتمع فولاد زنوزواحد تولید فولاد ۵۰۰۰۰۰ تن در سالآذربایجان شرقی - کیلومتر ۱۴ شهرستان زنوز
مجتمع فولاد زنوزنورد میلگرد و کلاف ۵۰۰۰۰۰ تن در سالآذربایجان شرقی - کیلومتر ۱۴ شهرستان زنوز

This post is also available in: enEnglish